MEMBERS

Riki Saito
Hayato Kakuta
Yusuke Shishido
Kazane Iwata
Risa Aoki
Sayaka Sato
Aoi Kato
Ryota Obayashi